STRONA GŁÓWNA | O NAS | INFORMACJE | Z ŻYCIA OUTW | ZAJĘCIA | PROJEKTY I GRANTY | GALERIA | ROZRYWKA | LINKI | KONTAKT  


r.   O nas
>> Organy OUTW >> Komisja Rewizyjna

Funkcję kontrolną OUTW sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Eugeniusz Śniegocki – przewodniczący
  • Barbara Koralewska – sekretarz
  • Andrzej Siwek - członek

______________________________

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

STOWARZYSZENIA OSTROWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

§ 1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Ogólnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Ogólne Zgromadzenie Członków ( w tym przewodniczącego i sekretarza).

2.     Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należą sprawy wymienione w § 31. 32, 33 Statutu Stowarzyszenia.

3.    W ramach kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna w szczególności:

1)   dokonuje co najmniej jeden raz w roku oraz na zakończenie kadencji kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwal władz Stowarzyszenia,

2)   składa Ogólnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

3)   występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli lub z żądaniami wyjaśnień,

4.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

§ 3.

1.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2.    Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, powiadamiając wszystkich członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 10 dni przed datą posiedzenia, wskazując miejsce i godzinę posiedzenia oraz dołączając proponowany porządek posiedzenia.

3.    Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.

4.    Przewodniczący  Komisji prowadzi  posiedzenie  Komisji  zgodnie z  porządkiem  o  brad  i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności :

1)   sprawdza listę obecności i na jej podstawie stwierdza prawomocność obrad,

2)   przedstawia zebranym członkom ustalony porządek posiedzenia oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku posiedzenia,

3)   udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

4)   czuwa nad przestrzeganiem porządku posiedzenia,

5)   przeprowadza głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej,

6)   po wyczerpaniu porządku posiedzenia zamyka posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

5.    W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 4.

1.    Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwal.

2.    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

3.    W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4.    Projekt uchwal powinien zawierać w szczególności :

1)   tytuł uchwal,

2)   podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

3)   określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

4)   termin wejścia w życie uchwały.

5.    Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, numerem uchwały według kolejności, wskazuje się rok i datę jej podjęcia.

6.    Uchwały podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 5.

1.    Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i protokolant, Protokolanta wyznacza Przewodniczący.

2.    Protokół zawiera w szczególności :

1)   datę posiedzenia,

2)   porządek posiedzenia,

3)   krótki opis przebiegu dyskusji,

4)   wyniki głosowań,

5)   numery i tytuły podjętych uchwał.

3.    Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Komisji Rewizyjnej.

4.    Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr podjętych uchwał.

§ 6 .

Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7 .

Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 8 .

1.    Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2.    Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 2/3 składu Komisji Rewizyjnej.

3.    Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków

§ 9 .

Regulamin Komisji  Rewizyjnej został uchwalony przez  Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 28.09.2010 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Strona główna | O nas | Informacje | Z życia OUTW | Zajęcia | Projekty i granty | Galeria | Rozrywka | Linki | Kontakt