Przejdź do treści

O nas

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim (OUTW), jako stowarzyszenie jest wpisany do KRS w roku 2007. Od 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Inicjatorem utworzenia OUTW i od początku funkcję prezesa Zarządu pełni Józef Kozan „Ostrowianin Roku – 2008”, „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego – 2010” oraz „Wielkopolski Senior – 2018”.
Patronat naukowy sprawuje Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim.
Od 17 sierpnia 2011 OUTW jest członkiem Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW w Warszawie, a od 19 czerwca 2017 jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu.
Działalność organizacyjna i merytoryczna oparta jest na Statucie, Regulaminie i Zasadach Współżycia Koleżeńskiego, a procesem dydaktycznym kieruje Rada Programowa. Aktualnie OUTW liczy 425 członków.

Zdjęcie grupowe

W ciągu 12 lat w stowarzyszeniu było ponad 1 tys. członków, a w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło prawie 4 tys. słuchaczy.
Głównym ogniwem w realizacji zadań edukacyjnych OUTW stanowią comiesięczne wykłady audytoryjne oraz zajęcia regularne. organizowane dla ok. 30 grup w roku, a także działalność klubów i kół zainteresowań. Jest to nie tylko wielkie przedsięwzięcie organizacyjno – logistyczne, ale przede wszystkim olbrzymie zaangażowanie kadry dydaktycznej i współpracujących z OUTW różnych instytucji.

Inauguracja 2018 2019

I to zalicza się do fenomenu OUTW, który „dodają życia do lat”…

Bardzo ważną formą wzbogacającą działalność merytoryczną OUTW są przyznane w następstwie konkursów, ogłaszanych przez Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, Starostę Ostrowskiego, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie – Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. 
W mijającym 12-leciu działalności OUTW zrealizowanych zostało 39 projektów i 9 grantów, co w efekcie pozwoliło na zorganizowanie przeszło 180 różnorodnych zajęć programowych.
Te formy zajęć prezentowane są w sposób szczególny w postaci zdjęć i prezentacji zamieszczanych na stronach internetowych OUTW, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz jako materiały informacyjne w lokalnej prasie i telewizji.
Wpływa to korzystnie na promocję działalności Uniwersytetu w zakresie integracji seniorów w mieście, powiecie, województwie i kraju.
Komitet Założycielski OUTW obradujący 21 marca 2007 roku, wyraził nadzieję, że utworzony OUTW będzie organizacją partnerską dla władz samorządowych środowiska ostrowskiego…
Czy tak się stało?
Trzeba stwierdzić, że od początku istnienia naszego stowarzyszenia temu zagadnieniu związanemu z aktywnością i otwartością wśród osób starszych, poświęcano wiele działań i to nie tylko na szczeblu miasta i powiatu, ale także województwa, kraju i zagranicą.
Działania te polegały na uczestnictwie słuchaczek i słuchaczy w organizowanych przez władze miasta i powiatu różnorodnych imprezach i uroczystościach, a także stanowiły inspirację w organizowaniu m.in. licznych wspólnych przedsięwzięć w zakresie spraw społecznych, działań artystycznych, sportowych, zdrowotnych i rekreacyjnych. Dzięki temu OUTW stał się organizacją partnerską we współpracy z władzami samorządowymi, a także z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami środowiskowymi.

Senioralia

OUTW był współorganizatorem miejskich spotkań senioralnych: w listopadzie 2012 w OCK „Dni Senioralnych”, w listopadzie 2013 z okazji Dnia Seniora w OCK koncertu „Pozytywne wibracje”, w listopadzie 2014 imprezy SENIORALIA – 2014 pn. „Seniorzy przeciw problemomuzależnień wśród młodego pokolenia”, we wrześniu 2015 imprezy SENIORALIA – 2015 pn. „Seniorzy przeciw problemomuzależnień”, w październiku 2016 imprezy SENIORIADA – 2016 pn. „Zdrowy i aktywny senior”, a we współpracy z Radą Seniorów SENIORALIA- 2017 i 2018 oraz powiatowych z cyklu „Spotkani z” w OCK: w marcu 2013 z Józefem Brodą, w lutym 2014 z Krzysztofem Wielickim, w lutym 2015 z Aleksandrem Dobą, w lutym 2016 z zespołem „Słoneczni” z udziałem zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP hufca ostrowskiego i w lutym 2018 z prof. Katarzyną Kłosińską z udziałem uczniów ZST pn. „Łączymy pokolenia”, a także spotkań integracyjnych: w grudniu 2011 w obiekcie budującej się przychodni, w listopadzie 2014 w nowych pomieszczeniach MDK i w październiku 2018 w obiektach Centrum Kształcenia Praktycznego.

Słoneczni

OUTW był inicjatorem powołania w roku 2014 Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, a Józef Kozan już II kadencję jest jej przewodniczącym.
W roku 2014 OUTW efektywnie zabiegał w MPiPS w sprawie pozyskania środków finansowych na realizację projektu Unii Europejskiej pn. „Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli”, a jako jego partner aktywnie włączał się w jego realizację od maja 2014 do czerwca 2015.
Od roku 2016 m.in. w ramach działalności klubu Turystocykliści we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, realizując zadania w zakresie umacniania więzi międzypokoleniowych, aktywnie włączył się w opracowanie Ostrowskiej Mapy Barier, a we współpracy z władzami miasta i powiatu – w realizację Kampanii antysmogowej oraz programu dotyczącego wpływu bezpieczeństwa seniorów na jakość ich życia.
OUTW bierze aktywny udział w promocji środowiska lokalnego będąc gospodarzem: w grudniu 2011 – konferencji marszałka województwa wielkopolskiego dla subregionu Wielkopolski południowej pn. „Pilotażowy program aktywizacji studentów UTW”, w lutym 2012 – II Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich UTW (w ramach realizacji projektu z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”), w czerwcu 2013 – imprezy plenerowej pod hasłem „Święto Kupały – obrazem kulturowych dokonań UTW Wielkopolski południowej” (w ramach realizowanego zadania publicznego II edycji konkursu ogłoszonego przez MPiPS; we wrześniu 2014 – Wielkopolskiej Konferencji Regionalnej UTW z okazji obchodów 40-lecia ruchu uniwersyteckiego w Polsce w ramach współpracy z Fundacją OP UTW, w maju 2017 – imprezy integracyjnej seniorów – członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła z Odolanowa i słuchaczy OUTW pn. „Piknik nad piknikami”.

II Forum Wielkopolskich UTW

Słuchaczki i słuchacze, jako członkowie zespołów artystycznych i kół zainteresowań uczestniczą w wielu uroczystościach i imprezach na zaproszenie władz powiatowych, miejskich i gminnych oraz instytucji, organizacji społecznych i zakładów pracy. Dotyczy to m.in. chóru Ostrowianki, kół: Tańczące Seniorki, teatralnych „Przyjaciele Benny Hilla”, „Żywego Słowa” i plastycznego Impresja.

Zespoły artystyczne

Ważne miejsce w organizacji integracyjnej wewnątrzpokoleniowej, rekreacyjnej i poznawczej zajmuje klub Podróżnika. Duży dorobek może także odnotować koło brydża sportowego i koło humanistyczne.
Nie do przecenienia jest bardzo aktywna działalność Samorządu Słuchaczy, który nie tylko jest ważnym ogniwem w realizacji zadań edukacyjnych, ale także jest inicjatorem i organizatorem imprez integrujących członków OUTW i uczestniczy w różnych przedsięwzięciach społecznych m.in. w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W ramach koła Wolontariusz zostały nawiązane kontakty z Oddziałem Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Pediatrii oraz Rehabilitacji przy ZZOZ, a także z Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. z DPS w Psarach oraz w Ostrowie Wielkopolskim, a także ze Stowarzyszeniem Chorych na SM.
W ramach działalności wydawniczej Zarząd OUTW wydał 8 biuletynów informacyjnych pn. Wieści z OUTW, 3 publikacje okolicznościowe i jubileuszowe z okazji 5 i 10-lecia oraz foldery, podsumowujące projekty i granty, a także osiągnięcia pozaedukacyjne pn. Nasze pasje. W roku akademickim 2017/2018 nasze dokonania prezentowane były w różnych w czasopismach senioralnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Najwięcej z nich ukazało się na łamach Gazety Senior oraz UTW BEZ GRANIC i na portalu internetowym brawosenior.pl. W roku 2019 zostało zawarte porozumienie o współpracy Zarządu OUTW z Redakcją Gazety Senior.

Wieści z OUTW

W roku 2011 OUTW otrzymał status Samoakredytacji Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kapituła Plebiscytu OSTROWIANIN ROKU 2010 nadała OUTW tytuł „Wydarzenie Społeczne Roku 2010”.
Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 28 września 2016 r. przyznała Ostrowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Medal Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Medal za zasługi dla Ostrowa Wielkopolskiego

Aktywna działalność OUTW na rzecz seniorów w ramach realizowanej polityki społecznej przez władze Ostrowa Wielkopolskiego przyczyniła się do tego, że Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom przyznała w roku 2016 miastu Ostrów Wielkopolski tytuł Ostrów Wielkopolski miastem przyjaznym seniorom, a w roku 2017 Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła Ostrów Wielkopolski do prestiżowej światowej sieci Miasto Przyjaznym Starzeniu.

Autorzy zdjęć                                                                    Opracowanie
Dariusz Malik i Barbara Paukert                                        Józef Kozan