Przejdź do treści

Regulamin OUTW

Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ostrowie Wielkopolskim

Rozdział I. Zasady ogólne

1.    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie (zwany dalej OUTW) ma formułę  Stowarzyszenia, w którym obowiązuje zasada „non profit”. Działa na podstawie Statutu oraz w ramach obowiązującego porządku prawnego. Posiada status organizacji pożytku publicznego.
2.    OUTW działa jako dobrowolne i samorządne stowarzyszenia osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub uzyskały status rencisty.
3.    Przy zapisach do OUTW kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz legitymacji emeryta lub rencisty.
4.    Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego słuchacz OUTW:
1)    zgłasza swój udział, uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy,
2)    deklaruje, w jakich sekcjach tematycznych chce uczestniczyć,
3)    wnosi opłaty przewidziane Regulaminem lub ustalone przez Zarząd OUTW,
4)    zostaje zakwalifikowany na listę zajęć sekcji tematycznych.
5.    Każdy słuchacz OUTW otrzymuje legitymacje, która jest dokumentem potwierdzającym jego członkostwo w Stowarzyszeniu w danym roku akademickim.
6.    Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do:
1)    przebywania na terenie OUTW,
2)    uczestniczenia w zajęciach i innych imprezach OUTW,
3)    korzystania z promocji np. wejściówek na imprezy.
7.    Utrata legitymacji wymaga ogłoszenia a wydanie duplikatu – poniesienia kosztów jego sporządzenia.
8.    Na zakończenie roku akademickiego słuchacz OUTW otrzymuje certyfikat. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
9.    Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w wykładach ogólnych (70% obecności) i w zajęciach w jednej wybranej przez siebie sekcji (70% obecności).
10.    Warunkiem zaliczenia danego roku akademickiego jest udział  w wykładach ogólnych (70% obecności) i w zajęciach w jednej wybranej przez siebie sekcji (70% obecności).
11.    Nieobecność trwająca dłużej niż 3 kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do Zarządu.
12.    Za zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył  nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

Rozdział II. Organizacja studiów

1.    Rok  akademicki w OUTW  trwa od października do czerwca i składa się z dwóch semestrów:  zimowego (od października do lutego) i letniego (od lutego do czerwca), przedzielonych przerwą międzysemestralną.
2.    Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibach: OUTW oraz Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wlkp. jak również w innych instytucjach z którymi Zarząd OUTW zawarł umowę lub porozumienie.

Rozdział III. Korespondencja i kontakty

1.    Siedziba i Biuro OUTW  mieszczą się w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 8c w Ostrowie Wielkopolskim. Dni i godziny pracy Biura ustala Zarząd w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych.
2.  Biuro OUTW:
1)    przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach OUTW,
2)    wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie oraz inne druki i  materiały informacyjne dla słuchaczy,
3)    przyjmuje składki członkowskie oraz opłaty przewidziane Regulaminem,
4)    prowadzi rejestry członków i uczestników sekcji tematycznych,
5)    przechowuje pełną dokumentację prawną, finansową i organizacyjną,
6)    przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,

Rozdział IV. Oferta programowa OUTW

1.    Przed rozpoczęciem każdego semestru Zarząd OUTW podaje do wiadomości słuchaczy szczegółowy program zajęć.
2.    Program zajęć  i ich organizację ustala Rada Programowa OUTW.
3.    Rada Programowa zatwierdza kierunki kształcenia, współpracuje z Zarządem OUTW w sprawie uzyskania  jak najwyższego poziomu merytorycznego wykładów i innych zajęć  oraz zapewnia dobór wykładowców o najwyższych  kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.
4. Program zajęć OUTW  składa się  z następujących form:
1)    uroczystej inauguracji i zakończenia roku akademickiego,
2)    zajęć edukacyjnych sekcji tematycznych, które realizowane są w grupach zainteresowań, po zebraniu indywidualnych zgłoszeń i sformowaniu grup,
3)    wykładów audytoryjnych i spotkań plenarnych,
4)    zajęć integracyjnych i towarzyskich członków OUTW zgodnie z celami stowarzyszenia określonymi w Statucie OUTW.

Rozdział V. Prawa i obowiązki słuchacza OUTW

1.    Podstawowe prawa i obowiązki członka OUTW  określone są w Statucie OUTW i niniejszym Regulaminie.
2.    Jeśli  słuchacz jest zmuszony z przyczyn obiektywnych przerwać studia, jest zobowiązany poinformować Zarząd OUTW o przyczynach i czasie, w  którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.
3.    Wniesiona opłata za czas, w którym słuchacz nie uczestniczył w zajęciach nie podlega zwrotowi, natomiast słuchaczowi przysługuje  prawo wznowienia studiów w każdym czasie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
4.    W czasie przerwy, o której mowa w ust.2, słuchaczowi przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia zagwarantowane w Statucie OUTW.

Rozdział VI.  Zasady wnoszenia opłat

1.    Członek wstępujący do OUTW wnosi:
           1)    jednorazową opłatę wpisową w kwocie  30,00 złotych wpłaconą w ciągu 2 tygodni od daty przyjęcia na członka przeznaczoną na zakup  legitymacji członkowskich i innych druków organizacyjnych oraz biurowych, zakup i wydawanie materiałów informacyjnych. Opłata ta nie podlega zwrotowi,
             2)    składkę członkowską w kwocie 60,00 za jeden semestr wniesioną z góry za najbliższy semestr w ciągu 14 dni po jego rozpoczęciu.
            3)    Słuchacze zajęć sekcji tematycznych wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji w kwotach skalkulowanych i podanych do wiadomości wraz z ofertą programową przed rozpoczęciem każdego semestru lub przed uruchomieniem nowych zajęć
2.    Brak wniesienia składki członkowskiej lub opłat uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach OUTW a ponadto powoduje sankcje przewidziane w Statucie.
3.    Zarząd Stowarzyszenia i Rada Programowa dołożą wszelkich starań, aby wykładowcy, instruktorzy i lektorzy prowadzili zajęcia w OUTW na zasadach wolontariatu.

Rozdział VII. Samorząd Słuchaczy.

1.    Słuchacze OUTW mają prawo powołać Samorząd Słuchaczy zwany
dalej Samorządem, składającym się z 3-5 osób wybranych przez Ogólne Zgromadzenie Słuchaczy słuchaczy OUTW zwykłą większością głosów.
2.    Samorząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz inne osoby funkcyjne.
3.    W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Samorządu przed upływem kadencji, na wniosek Przewodniczącego, Samorząd może dokooptować do swego składu nowego członka. Nowy członek Samorządu podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Ogólne Zgromadzenie Członków.
4.    Każda grupa zajęć sekcji tematycznej wybiera swojego starostę, który współpracuje z prowadzącym zajęcia, samorządem, o którym mowa w ust.1 i Zarządem OUTW.
5.    Samorząd działa kolegialnie a w jego imieniu wypowiada się Przewodniczący.
6.    Samorząd ma prawo zgłaszania wniosków pod adresem Rady Programowej w sprawach doboru tematów wykładów oraz zajęć sekcji tematycznych.
7.    Samorząd  ma prawo dokonywać oceny pracy wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia, organizacji studiów, zgłaszać inicjatywy w zakresie zmian w niniejszym Regulaminie .
8.    Samorząd ma obowiązek współpracować z Zarządem i Komisją Rewizyjną we wszelkich sprawach członkowskich i organizacyjnych w szczególności w zakresie:
1)    przestrzegania przez słuchaczy niniejszego Regulaminu,
2)    przestrzegania ładu i porządku prawnego oraz Zasad współżycia koleżeńskiego,
3)    poszanowania mienia OUTW, uczelni patronackiej oraz innych instytucji, w których odbywają się zajęcia edukacyjne oraz pozaedukacyjne,
4)    aktywnego uczestnictwa w zajęciach celem osiągnięcia jak najwyższego efektu dydaktycznego.

Rozdział VIII. Skargi i wnioski

1.    Każdy ze słuchaczy ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach
związanych z funkcjonowaniem OUTW.
2.   W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes OUTW lub inny członek Zarządu w terminach pracy Biura.
3.  Jeśli skarga lub wniosek dotyczy spraw programu dydaktycznego Zarząd udziela odpowiedzi  po konsultacji z Przewodniczącym Rady Programowej.
4.    Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie 2 tygodni od jej wniesienia.
5.    Sprawy sporne rozstrzyga się wg zasad i procedur ustalonych w Statucie OUTW.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu OUTW, przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.    Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr 9/2014 Zarządu OUTW z dnia 3 czerwca 2014 r.

   Zarząd OUTW