Przejdź do treści

Statut

„Nie myśl, ile razy wzejdzie poranna zorza…
Licz czas, w którym możesz pomoc sobie i innym…”
Józef Kozan

STATUT

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Zmiany uchwalone na zwyczajnym
Ogólnym Zgromadzeniu sprawozdawczym
Członków OUTW w dniu 11 czerwca 2019 roku

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim (zwany dalej OUTW), jako podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest osobą prawną działającą w formie Stowarzyszenia.

 § 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20. poz.104 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003 r.).
 3. Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 146).
 4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U. Nr 147, poz. 1431).
 5. Niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Siedzibą OUTW jest miasto Ostrów Wielkopolski.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1. bądź wystąpienia z nich, decyduje Ogólne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 5

 1. OUTW prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników i wolontariuszy.

3.  Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 6

OUTW powołuje Radę Programową, której zadaniem jest pomoc w realizacji celów statutowych.

§ 7

 1. OUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. OUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, indeksów i zaświadczeń według wzorów określonych przez Zarząd OUTW.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 8

OUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

§ 9

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

 1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. ekologii,
 4. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. krajoznawstwa i wypoczynku,
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 10. rozwijania kontaktów i współpracy między grupami społecznymi,
 11. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 10

Celem OUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegającej na:

 1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych,
 2. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
 3. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
 4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
 5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
 6. upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
 7. stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
 8. innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
 9. wspieraniu idei wolontariatu,
 10. szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

§ 11

 1. W ramach realizacji celów, o których mowa w § 10 Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.
 2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
  1. prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej da osób starszych
   • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
   • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
   • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  2. organizowanie spotkań z ludźmi nauki, kultury polityki i gospodarki działającymi w środowisku ostrowskim, regionie, Polsce i na świecie
  3. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  4. promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia
  5. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
  6. nauka języków obcych (85.59.A)
  7. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
  8. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
  9. organizowanie współpracy z innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami OUTW
  10. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94.99.Z)
  11. prowadzenie działalności wydawniczej
  12. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
  13. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych
  14. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.99.Z)
 3. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
  1. prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej da osób starszych
   • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
   • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
   • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
   • Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
  2. organizowanie spotkań z ludźmi nauki, kultury polityki i gospodarki działającymi w środowisku ostrowskim, regionie, Polsce i na świecie
   • Działalność wspomagająca edukacją (85.60.Z)
  3. promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia
   • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
  4. nauka języków obcych (85.59.A)
  5. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
   • Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
  6. organizowanie współpracy z innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami w  raju i za granicą, których cele są wspólne z celami OUTW
   • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94.99.Z)
  7. prowadzenie działalności wydawniczej
   • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie OUTW (zwani dalej słuchaczami) dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym OUTW, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów OUTW i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do OUTW, wpłaci wpisowe oraz będzie opłacał składkę roczną.
 2. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych OUTW.

§ 14

Członkiem wspierającym może zostać:

 1. osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów OUTW określonych w § 10oraz przestrzegania Statutu.
 2. osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu OUTW.

§ 15

Członkiem honorowym może być:

 1. osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei OUTW lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla OUTW.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.
 3. Ogólne Zgromadzenie Członków może ustanowić i przyznawać inne wyróżnienia za szczególne zasługi w realizacji celów OUTW.
 4. Zasłużonym, wieloletnim prezesom Uniwersytetu Trzeciego Weku w Ostrowie Wielkopolskim, Ogólne Zgromadzenie Członków może nadać godność honorowego prezesa Stowarzyszenia OUTW.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi posiadają głos doradczy na ogólnym Zgromadzeniu Członków; nie posiadają głosu stanowiącego a także biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,
 2. zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności OUTW,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności OUTW,
 4. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo – turystycznej, klubowej zgodnie z celami OUTW i potrzebami członków,
 5. korzystania z pomieszczeń OUTW, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i urządzeń OUTW po uzgodnieniu z Zarządem,
 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności OUTW.

§ 19

Członkowie zwyczajni OUTW są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów OUTW,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów OUTW,
 3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 20

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z OUTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,
 2. skreślenie z listy z powodu nieopłacenia składki,
 3. wskutek śmierci członka.

§ 21

Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. zaprzestanie działalności wspierającej,
 2. utratę osobowości prawnej,
 3. wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

§ 22

Założyciele OUTW stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

ROZDZIAŁ IV
ORGANA OUTW

§ 23

 1. Organami OUTW są:
  • Ogólne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
 3. Wybór wszystkich organów OUTW odbywa się w głosowaniu jawnym.
 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów OUTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

§ 24

Najwyższym organem OUTW jest Ogólne Zgromadzenie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 1. Zwyczajne Zgromadzenie Członków OUTW jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.
 2. O porządku i terminie Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Członków zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i informację w programie zajęć, podając jego termin i miejsc obrad.
 3. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
  • z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków OUTW.
 4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 5. O terminie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.
 6. Obradami Ogólnego Zgromadzenia Członków kieruje każdorazowo wybierane prezydium.

§ 25

Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. proponowanie i uchwalanie kierunków działalności OUTW,
 2. powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie preliminarzy rocznych,
 5. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 7. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 8. w przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków} Komisji Rewizyjnej OUTW przed upływem kadencji Ogólnemu Zgromadzeniu Członków przysługuje prawo uzupełnienia jej składu osobowego,
 9. uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,
 10. uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków,
 11. uchwalanie zmian w Statucie,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania OUTW.

§ 26

W Ogólnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie OUTW,
 2. z głosem doradczym – osoby zaproszone.

§ 27

 1. Ogólne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.
 2. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania OUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Ogólnym Zgromadzeniu Członków.
 4. Obrady Ogólnego Zgromadzenia Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

§ 28

 1. Zarząd OUTW wybierany jest przez Ogólne Zgromadzenie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 10 osób, nie mniej jednak niż 5 osób.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa(-ów), sekretarza i skarbnika.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu OUTW przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych w ilości nie przekraczającej jednak połowy składu Zarządu.
 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Ogólne Zgromadzenie Członków.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest:
  • prezes i wiceprezes Zarządu działający łącznie,
  • prezes lub wiceprezes i inny członek Zarządu działający łącznie – z zastrzeżeniem  pkt  7.
 7. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Członków.
 8. Ogólne Zgromadzenie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
 9. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
 10. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.
 11. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu OUTW należy:

 1. realizowanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 2. ustalanie planów działalności i budżetu OUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Ogólnym Zgromadzeniu Członków,
 3. zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 4. powoływanie Przewodniczącego Rady Programowej,
 5. zatwierdzanie członków Rady Programowej na wniosek Przewodniczącego Rady,
 6. współpraca z Radą Programową,
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności OUTW,
 8. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
 9. powoływanie biura OUTW i ustalanie zakresu jego działalności,
 10. podejmowanie uchwal o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających OUTW oraz o wygaśnięciu członkostwa,
 11. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
 12. zarządzanie majątkiem OUTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami OUTW,
 13. uchwalanie regulaminów wewnętrznych OUTW.

§ 30

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu.

§ 31

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OUTW.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami opłacania składek członkowskich,
 2. przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
 3. składanie sprawozdań na Ogólnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. przeprowadzenie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

§ 33

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności niezbędnego quorum wymaganego przy podejmowaniu uchwał – tj. 2/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

§ 34

 1. Majątek OUTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  • wpisowe i składki członkowskie,
  • dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
  • dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
  • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału.
 3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
 4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
 5. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby OUTW, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto Stowarzyszenia.

§ 35

 1. Nowi członkowie wpłacają wpisowe w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia na członka.
 2. Składki członkowskie winny być wpłacane na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.
 3. Inne opłaty związane z działalnością programową winny być wpłacane w wysokości i w terminie uchwalonym przez Zarząd.

§ 36

OUTW może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach służącą zdobyciu dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych.

§ 37

 1. Gospodarkę finansową OUTW prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem OUTW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników OUTW oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów, oraz pracownicy OUTW pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania majątku OUTW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników OUTW oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku OUTW na rzecz członków, członków organów lub pracowników OUTW oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy OUTW oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Ogólne Zgromadzenie Członków.
 2. Rozwiązanie OUTW następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.
 3. W przypadku rozwiązania OUTW Ogólne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. Majątek rozwiązanego stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Ogólnego Zgromadzenia Członków.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku OUTW.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 39

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Ogólne Zgromadzenie Członków OUTW z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.