Przejdź do treści

Spotkanie ze starostami w OUTW

Dobrym zwyczajem w środowisku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim są cykliczne posiedzenia Zarządu i Rady Programowej ze starostami grup, Komisją Rewizyjną, Samorządem Słuchaczy i członkami zespołu redakcyjnego Fotograf.

Ta sprawdzona forma mobilizacji i wymiany doświadczeń jest warta zauważenia i docenienia. Podsumowanie pewnego okresu działalności zawsze działa pokrzepiająco i terapeutycznie. Dla wielu to też pozytywne emocje i energia, które nadają naszemu życiu smak i znaczenie, powodują, że osiągane sukcesy wywołują uśmiech na twarzy, dają poczucie satysfakcji i zadowolenia. Tym razem na spotkaniu,jakie odbyło się w dniu 28 lutego 2020 roku w kawiarni n klubu, dokonano podsumowania dorobku ostrowskiego uniwersytetu w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, wyznaczono cele na przyszłość i przyjęto plan działania na drugi semestr.

Spotkanie prowadził Józef Kozan, prezes Zarządu Stowarzyszenia, który podziękował wszystkim obecnym za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój uniwersytetu, czego efektem są widoczne sukcesy w zakresie edukacji, działalności kulturalnej, zdrowotnej, turystycznej i sportowej, jak również aktywizacji i poprawie jakości życia ostrowskich seniorów. Na szczególne podkreślenie – zaznaczył – zasługuje postęp w popularyzowaniu działalności naszego uniwersytetu w mediach, zwłaszcza w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej oraz na portalach internetowych, czego zazdroszczą nam inne uniwersytety. To efekt – dodał – wspaniałej współpracy naszych reporterów i fotografów skupionych w zespole redakcyjnym.

Analizę realizacji działalności edukacyjnej za pierwszy semestr oraz plany na drugi semestr roku akademickiego 2019/2020 przedstawiła Aleksandra Biegańska, wiceprezes Zarządu. W barwny i ciekawy sposób poinformowała o pracy Zarządu, współdziałaniu z władzami samorządowymi miasta i powiatu, z Urzędem Marszałkowskim a także z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami środowiskowymi, dzięki czemu uniwersytet mógł korzystać z finansowego wsparcia w ramach grantów i projektów oraz wymieniać doświadczenia wzbogacające formy pracy z seniorami. Podkreśliła znaczenie i popularność odbywających się raz w miesiącu wykładów audytoryjnych o różnorakiej tematyce oraz spotkań słuchaczy z podróżnikami w ramach Klubu Podróżnika, będących źródłem wiedzy o świecie i sobie, jak również zaprezentowała  ambitne zadania związane z bezpieczeństwem seniorów realizowane przez koło turystyki pieszej i rowerowej pod nazwą Turystocykliści we współdziałaniu z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych. To jednocześnie – zaznaczyła – istotny element rozwijani i umacniania więzi międzypokoleniowych. Omówiła funkcjonowanie wszystkich sekcji i grup – językowych, informatycznych, zajęć sportowych i ruchowych, humanistycznych, muzycznych, tanecznych, turystycznych, plastycznych i psychologiczno-terapeutycznych. Z uznaniem wyraziła się o powstaniu nowoczesnej strony internetowej uniwersytetu, jako skutecznego łącznika ze słuchaczami i sympatykami. Podziękowała za wsparcie Komisji Rewizyjnej. Wyraziła szacunek i uznanie dla pracy i zaangażowania kadry dydaktycznej, samorządu słuchaczy, zespołu redakcyjnego i starostów grup.

W imieniu Zarządu Aleksandra Biegańska przedstawiła plan działania Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na drugi semestr, przyjęty z uznaniem przez uczestników spotkania, którzy zobowiązali się do jego pełnej realizacji. W ambitnych założeniach planowych, stanowiących gwarancję robienia postępu, na uwagę zasługują zadania określone w dwóch projektach przyznanych przez starostę powiatu ostrowskiego pt. „Zdrowi, bezpieczni i aktywni” i „Z tańcem, śpiewem i muzyką w złoty wiek” oraz przez prezydent miasta  pt. Nauka i aktywność w jesieni życia”.

Ciekawie zapowiadają się wykłady audytoryjne, cieszące się od lat dużym zainteresowaniem słuchaczy. Przykładowo już w marcu seniorzy spotkają się na wykładzie na temat sztuki ogrodowej, organizowania przestrzeni ogrodowej i stosowania nowinek technologicznych w ogrodnictwie, zaś członkowie Klubu Podróżnika wysłuchają wykładu nt. „Bocian biały w Polsce i powiecie ostrowskim”. Wszystkie grupy i sekcje zorganizują w tym czasie spotkania integracyjne związane z Dniem Kobiet.

Rozwijając temat realizacji przez Turystocyklistów programu zadania publicznego pt. „Zdrowi, bezpieczni i aktywni” Eugeniusz Śniegockizwrócił uwagę na dwa interesujące moduły tego programu pn. „Bezpieczeństwo zdrowotne – profilaktyka zdrowotna” oraz „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. E-wykluczenie”.

O planach związanych z funkcjonowaniem 25 grup i sekcji słuchacze OUTW będą informowani na stronie internetowej i w postaci ulotek papierowych.

W imieniu Rady Programowej oraz dziekana Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim dr Edyta Godziszewska pogratulowała zarządowi i słuchaczom OUTW dużych osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów w kolejnym semestrze. Zapewniła o korzystnym klimacie panującym w Społecznej Akademii Nauk – uczelni patronackiej OUTW – dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim. Zawsze byliście i jesteście u nas mile widziani – stwierdziła. Dzięki Wam nasza uczelnia tętni życiem. Chcemy nadal pomagać uniwersytetowi w rozwiązywaniu problemów lokalowych i dydaktycznych, brać czynny udział w planowaniu i programowaniu zajęć, uroczystości, imprez, a także w tworzeniu zwyczajów i tradycji, jak również umacnianiu pozycji OUTW w środowisku.

Dziękując za obecność i konstruktywną wymianę poglądów Józef Kozan wyraził przekonanie, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim będzie, tak jak dotąd dynamicznie się rozwijał i służył najstarszym mieszkańcom miasta i powiatu. Zapewnił, że wszystkie głosy w dyskusji mogące usprawnić i wzbogacić działalność uniwersytetu zostaną pozytywnie rozpatrzone. Realizację naszych zamierzeń – dodał – ułatwi deklaracja prezydent miasta, że będziemy mogli korzystać z pomieszczeń oddawanego do użytku Centrum Aktywności Lokalnej.

Relacja  –  Kazimierz Nawrocki
Zdjęcia  –  Barbara Peukert, Adam Ulichnowski

 • Józef Kozan prowadzący spotkanie
  Józef Kozan prowadzący spotkanie
 • Zarząd ze starostami
  Zarząd ze starostami
 • Zespół Redakcyjny
  Zespół Redakcyjny
 • Komisja Rewizyjna
  Komisja Rewizyjna
 • Samorząd Słuchaczy
  Samorząd Słuchaczy
 • Kadra dydaktyczna
  Kadra dydaktyczna
 • Wykładowcy
  Wykładowcy
 • Wspólna fotografia
  Wspólna fotografia
 • Starostowie na sali
  Starostowie na sali
 • Widok sali
  Widok sali
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Spotkanie ze starostami
  Spotkanie ze starostami
 • Rzut oka na salę
  Rzut oka na salę
 • Zadowoleni z efektów spotkania
  Zadowoleni z efektów spotkania